انقلاب زن زندگی آزادی

وقت عزا نیست که هنگامه خشم است یخچال باز نشسته خالی تر از گذ
شته
در انتظار لبخند ها میمیانیم کارگر داره میمیره ، جلسه کیک و
شیر
راه نجات قیامه ، آخر این نظامه عمامه رهبری وقتشه که بپری راه نجات قیامه ، آخر این نظامه ولیعهد وکیلی ایران را پس بگیری تا دیکتاتور رو کار قیام ادامه
دارد
نه میر میخواهیم نه رهبر نه تول
ه های اکبر
منتظر فروپاشی ، منتظر اپوزیسیو
ن و خارجی ها ، منتظر تروریستی شدن سپاه ، منتظر جنگ و معجزه و ناجی.... نباش
فقر فساد گرونی میریم تا سرنگون
ی
مدافعان نظام یا احمق ند یا سود
جو...
عمامه رهبری وقتشه که بپری مرگ بر خامنه ای ضحاک ننگ با رنگ پاک نمیشود کارگر داره میمیره ، جلسه کیک و
شیر
کارگر داره میمیره ، جلسه کیک و
شیر
یخچال باز نشسته خالی تر از گذ
شته
"Weg, Weg, Weg, Mullahs muss W
eg" به معنی این است «گمشید، گمشید، گمشید، ملاها باید گم شن»
ولیعهد وکیلی ایران را پس بگیری خامنه ای بی ریشه خیزش تموم نمی
شه
انقلاب ادامه دارد.... خامنه ای بی ریشه خیزش ادامه دا
ره
شعارشون گفتگو تفنگشون سمت ما این همه بی عدالتی ، هرگز ندیده
ملتی
ایرانی ،اتحاد ،انقلاب ،آزادی راه نفس بریده ، جنش ادامه میده راه نجات قیامه ، آخر این نظامه میکشم میکشم آنکه برادرم را کشت ما ملت کبیریم ایران را پس میگی
ریم
ننگ با رنگ پاک نمیشود ما ملت کبیریم ایران را پس میگی
ریم
سید علی بی ریشه ، خیزش تموم نم
یشه
راه نجات قیامه ، آخر این نظامه انقلاب ادامه دارد.... مرگ بر جمهوری اعدامی یخچال باز نشسته خالی تر از گذ
شته
راه نفس بریده ، جنش ادامه میده فقر فساد گرونی میریم تا سرنگون
ی
در انتظار لبخند ها میمیانیم ننگ با رنگ پاک نمیشود طناب دار جلاد ، بر گردن دماوند
،دیگر اثر ندارد! ضحاک را بگویید،از عزم ارتش خشم ، گویا خبر ندارد؟
مرگ بر حکومت جوان کُش... حکومت اعدامی نمی خوایم نمی خوا
یم...
مردم چرا خودتون را زدید به خری
ت ...
شعارشون گفتگو تفنگشون سمت ما حکومت اعدامی نمی خوایم نمی خوا
یم...
مدافعان نظام یا احمق ند یا سود
جو...
جمهوری جنایتکاران و بی کفایتان
نابود است


تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/06
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/03/25
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/06
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/05/17
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/27
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/05/17
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/02
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/19
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/22
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/05/20
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/27
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/01/15
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/06
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/06
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/06
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/11
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/02
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/05
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/16
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/04/07
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/03/28
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/16
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/05/17
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/04/02
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/03/25
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/01/15
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/03/25
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/22
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/05/17
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/11/05
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/06
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/16
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/03/25
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/01/15
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/01/11
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1401/12/16
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/02/29
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/05/20
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00
تاریخ آغاز:
1402/01/01
تعداد علاقه مندی:
تعداد مخالفت:
تعداد پیام :
00

برای سرنگونی رژیم نکبت بار ج ا و مدیریت آزادی ، فرزندان ایران آماده شده اند.

راهبران انقلاب : من ایرانم .......

انقلاب زن زندگی آزادی در مدت کوتاه شروع خود یک دنیا را متحول کرده است و در دنیا کسی نیست که از این رخداد گرانسنگ تاریخی آگاه نباشد و این انقلاب را جوانان ایران بانو با رشادت ها و خردمندی های خود آبیاری نموده و آن را به آزادی خواهند رساند .بزودی...

بخش شعر و شعور

شعر انقلابی

کل: 11

انقلاب نوین ایران و ادبیات، تاثیری دوجانبه بر هم می گذارند. اعتراضهای سیاسی دوران جمهوری اسلامی، سیاست را بیش از همیشه به ورطه ادبی کشور کشاند و از سوی دیگر شاعران، نویسندگان و مترجمان آن دوره با آثارشان به روند انقلابی جامعه، قوت و سرعت بخشیدند و میدهند

عکاسی انقلابی

کل: 60

عکاسی در جامعه یک جایگاه و پایگاهی مهمی در میان مردم پیدا کرده است اما در انقلاب صد برابر مهم تر است و در رسانه ها های داخلی و خارجی براساس شناختی که از موضوعات شکل گرفته شده بود توانستند دامنه این تاثیرات را بالا ببرند.

ویدئو انقلابی

جدید 1 کل: 1090

برای نخستین بار احتمال، امکان، تصور یا رویای «روزی پس از جمهوری اسلامی» را در چشم‌انداز جامعه‌ی ایران قرار می‌دهد. دست‌کم می‌توان در عالم نظر، جهانی بدون رژیم ولایت فقیه را تصور کرد.این رامدیون فیلم های مردمی انقلاب هستیم.

شعار انقلابی

کل: 194

شعار ها نماد احساسات انقلاب ها میباشند و هر کدام از آنها متناسب با فرایند انقلاب و لحظات آن ساخته شده و بکار گرفته میشوند و بعد از استفاده میدانی در دیوار ها نماد خواهند داشت.

هنر انقلاب

کل: 0

این بخش شرح عنوان بالا را بصورت جزیی مطرح میکند

اندیشه انقلابی

کل: 9

انقلاب در ابتدا باید در حوزه اندیشه یک جامعه صورت بگیرد و بعد از سازماندهی فکری بصورت یک مانیفست در اختیار احاد جامعه برای تغییرات انقلابی گردد.

موزیک انقلابی

کل: 60

هنرمند باید از هنر خود برای اعتراض استفاده کند و اگر اینگونه نباشد، فرد اصلاً هنرمند نیست! هنر از دل هنرمند برمی‌خیزد و بر دل جامعه می‌نشیند و این یعنی تاثیرگذاری این افراد گاهی حتی بیشتر از سیاست‌مدارها با نام‌های بزرگ است. البته این تاثیرپذیری جامعه از موسیقی فقط مختص ایران نیست و در تمامی جوامع این موضوع صدق می‌کند..

رهبران انقلابی

کل: 0

یافته های پژوهش نشان می دهد که الگو و شیوه رهبری رکن مهم و تعیین کننده ای در موفقیت و شکست یک انقلاب است و تعدد رهبری، ضعف پایگاه اجتماعی رهبران، بی ثباتی کادر رهبری و تفاسیر متفاوت آن ها در جنبش های اعتراضی مهم و حیاتی می باشد .

صدای انقلابی

کل: 0

صدای انقلاب واژه ای سیاسی و تعبیری برای مراحل یک انقلاب می باشد و از شعر و شعار ها تا سخنرانی هار ار شامل میگردد .

تاریخچه شعار

اهمیت و لزوم

تاریخ شعارنویسی و اهمیتش رو میدونید؟ فرض کنید تمام کوچه ها پر از شعارهای مرگ بر دیکتاتور باشه. هر شعار مثل تیک ساعت در شمارش معکوس عمر دیکتاتوره شعارنویسی به مردم روحیه میده و کاری می‌کنه اونها باور کنن که تغییر در راهه رسانه‌های بین‌المللی هم اهمیت زیادی برای شعارنویسی قائل هستن و اون رو انعکاس می‌دن این رسانه‌ها بر دولت‌ها و سیاست‌های خارجی‌شون تأثیرگذارن شعارنویسی رو دستکم نگیرین!

لیست شعر ( شعور ادبی) :
دیدن جامع شعر ها
لیست شعار (شعور جمعی)
دیدن جامع شعار ها

ارسال شعار ارسال شعار دریافت شعر دریافت شعر

آمار و آماد انقلابی

شورای رهبری انقلاب - کاندید شدن

برای داشتن یک انقلاب مردمی شورای آن نیز باید از میان نظرات و گرایشات مردم انتخاب شود ، چرا که مردمی که در تمامی زمینه ای انقلاب مشارکت نمایند دموکراسی را تمرین میکنند و حافظان واقعی جامعه خواهند بود

درخواست کاندیداتوری
اولویت
نیاز سنجی
مشارکت
تعداد مشارکت ---- تعداد مورد نیاز -----

شناسایی وابستگان رژیم ج ا - بانک اطلاعات دادگستری ملی

این پروژه در مهیا کردن و آماده سازی دادگاههای ملی از عوامل رژیم مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این مهم دو کارکرد دارد اول آنکه مزدوران ج ا بدانند که محاکمه آنها اولویت دوران گذار خواهد بود و دوم آنکه هرچه زودتر به جمع مردم ایران برای عبور از ج ا بپیوندند.

مزدور های رژیم
آماده سازی
دادستانی
مبارزه
تعداد مشارکت ----
0
بازدید ازسایت
0
آمار شعار ها
0
تعداد افکار عمومی
0
آمار مطالعه سایت
0
آمار حمایت ها
0
نظر سنجی ها
0
کنش های مردمی
0
حمایت بین الملل

خبرگاه